PERSONDATAPOLITIK

1. GENERELT

1.1 Denne politik beskriver, hvordan Indeks Retail A/S indsamler og behandler dine personop-lysninger

2. KONTAKTOPLYSNINGER PÅ DEN DATAANSVARLIGE

2.1 Indeks Retail Butik A/S, CVR-nr.: 59948628 er dataansvarlig for behandlingen af dine personop-lysninger.

2.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 6, kan du kontakte: Indeks Retail A/S Mossvej 2 8700 Horsens Tlf. nr.: 76 75 20 20 E-mail: [email protected]

3. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

3.1 Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi oplysninger om din brug af hjemmesiden, fx om hvilken type browser du bruger, din IP-adresse, herunder din netværkslokation, og in-formationer om den enhed du bruger til at besøge hjemmesiden. Oplysningerne indsamles ved brug af cookies, når du giver samtykke til det via vores cookiebanner. Læs mere i vores cookiepolitik på https://www.indeksretail.dk/cookiepolitik.

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er blandt andet at udarbejde stati-stik og analysere brugen af vores hjemmeside samt at sikre, at vores hjemmeside fungerer korrekt. Retsgrundlaget for vores behandling er dit samtykke, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra a og vores legitime interesse i, at vores hjemmeside fungerer, jf. persondataforord-ningens art. 6, stk. 1, litra f.

3.2 Når du ansøger om en stilling hos os, behandler vi de personoplysninger, som du fremsen-der i dit ansøgningsmateriale, personoplysninger, som vi eventuelt indhenter fra offentlige medier, herunder Facebook og LinkedIn, oplysninger som du afgiver i forbindelse med eventuelle persontests samt oplysninger, som vi eventuelt indsamler fra dine referencer. Formålet med behandlingen er at kunne behandle din ansøgning, eventuel afholdelse af samtaler og øvrige rekrutteringsrelaterede formål. Vi behandler udelukkende almindelige personoplysninger om dig, medmindre du har anført andre kategorier af personoplysninger i dit ansøgningsmateriale.

Hvis du har anført følsomme personoplysninger, oplysninger om straffedomme og lovover-trædelser eller lignende oplysninger i dit ansøgningsmateriale, betragtes din fremsendelse heraf som et samtykke til, at vi må behandle disse oplysninger under rekrutteringsproces-sen (opfordrede ansøgninger), eller indtil vi har foretaget en vurdering af, om vi ønsker at gemme din ansøgning i en periode (uopfordrede ansøgninger). Retsgrundlaget for vores behandling er din og vores interesse i at behandle og vurdere din ansøgning, jf. persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f og dit samtykke, jf. persondata-forordningens art. 6, stk. 1, litra b.

4. LEGITIME INTERESSER, DER FORFØLGES VED BEHANDLINGEN

Når vi behandler dine personoplysninger på grundlag af interesseafvejningsreglen i person-dataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, betyder det, at vi har foretaget en afvejning af vo-res og dine legitime interesser i behandlingen og vurderet, at dine grundlæggende rettighe-der eller frihedsrettigheder ikke overstiger de legitime interesser behandlingen baseres på. Når vi behandler dine personoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, har du altid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen, hvorefter vi vil foretaget en fornyet vurde-ring af såvel de legitime interesser vi baserer behandlingen på samt dine grundlæggende rettigheder eller frihedsrettigheder.

5. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

5.1 Dine personoplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler op-lysningerne på vores vegne i det omfang det er nødvendigt for vores behandling.

5.2 Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet hosting, teknisk drift, forbedrin-ger af vores hjemmeside mv. Disse virksomheder er databehandlere og de behandler data, som vi er dataansvarlig for, under vores instruks. Databehandlerne må ikke anvende oplys-ningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. I det omfang vi anvender databehandlere, som er baseret i tredjelande udenfor EU/EØS overfører vi udelukkende personoplysninger til disse databehandlere, såfremt vi har et til-strækkeligt lovgrundlag herfor, herunder fx ved indgåelse af EU Kommissionens standard-kontrakter i overensstemmelse med persondataforordningens art. art. 46. stk. 1, litra c.

6. DINE RETTIGHEDER

6.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder. Vil du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os. Du finder vores kontaktoplysninger under pkt. 2.

6.2 Indsigtsretten

6.2.1 Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål regi-streringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer. Du har også ret til at modtage en kopi af disse oplysninger.

6.3 Retten til berigtigelse

6.3.1 Du har i visse tilfælde ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

6.4 Retten til sletning

6.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlin-gen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

6.5 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

6.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring. I så fald må vi kun behandle oplysningerne med dit samtykke eller med henblik på at fastlægge et retskrav, gøre det gældende eller forsvare det.

6.6 Retten til dataportabilitet

6.6.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbarformat og har ret til at overføre disse op-lysninger til en anden dataansvarlig.

6.7 Retten til indsigelse 6.7.1 Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplys-ninger, herunder fx såfremt vi behandler dine personoplysninger på baggrund af interesse-afvejningsreglen i persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f, som angivet ovenfor under pkt. 4.

6.8 Retten til at tilbagekalde samtykke 6.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behand-ling af personoplysninger.

6.9 Retten til at klage

6.10 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder en klageformular og kontaktop-lysninger på www.datatilsynet.dk

7. SLETNING AF PERSONDATA

7.1 De personoplysninger vi indsamler om din brug af vores hjemmeside slettes, når den sidste cookie udløber, eller hvis du sletter cookies. Se mere under vores cookiedeklaration: https://www.indeksretail.dk/cookiepolitik.

7.2 Når du ansøger om en stilling hos os, gemmer vi dit ansøgningsmateriale indtil 6 måneder efter rekrutteringsperioden er afsluttet, medmindre vi beder om dit samtykke til at opbeva-re dit ansøgningsmateriale i længere tid.

7.3 Hvis du sender en uopfordret ansøgning til os, gemmer vi dit ansøgningsmateriale, indtil vi har taget stilling til om vi har et formål med at opbevare ansøgningsmaterialet i en periode med henblik på eventuel besættelse af en fremtidig stilling. I disse tilfældet beder vi om dit samtykke til at opbevare dit ansøgningsmateriale i på til 12 mdr., hvorefter det slettes.

8. SIKKERHED

8.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

8.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

9. ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN

9.1 Vi forbeholder os retten til at ændre denne persondatapolitik.